Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN REYLO WEBWINKEL

*** Enkel de Nederlandstalige versie is van toepassing; de teksten in het Frans, Duits of Engels zijn enkel een vertaling van de Nederlandstalige tekst. ***


De consument heeft het recht aan ReyLo mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens

Benaming: Reynaert, Lode
Ondernemingsnummer: 0842.326.323
Bedrijfsvorm: Onderneming Natuurlijk Persoon
Commerciële naam: ReyLo
Adres: Rozendal 40, 8000 Brugge, België
Telefoon: +32 474 86 51 66
E-mail: info@reylo.be
Website: http://www.reylo.be


Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van 'Reynaert, Lode' (hierna 'ReyLo') biedt haar klanten de mogelijkheid om artikelen online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij ReyLo. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van ReyLo houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ReyLo aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ReyLo niet. ReyLo is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ReyLo is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ReyLo. ReyLo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De klant kiest de artikelen die hij wenst aan te kopen en voegt deze toe aan zijn winkelwagen. Wanneer hij wil overgaan tot de effectieve aankoop dan klikt hij in de winkelwagen op AFREKENEN en volgt hij de stappen. In een eerste stap krijg de klant een overzicht van je winkelwagen en de artikelen die eraan toegevoegd werden. Daarna dien de klant zicht te registreren (of aan te melden indien hij reeds geregistreerd is). Dan krijgt de klant de keuze om een aflever- en facturatieadres in te geven.
De volgende stap is het kiezen van een verzendmethode. De klant kan kiezen om zelf te artikel op te halen bij ReyLo (enkel na afspraak) of hij kan deze thuis laten leveren door bpost of DPD.
Na het accepteren van onderhavige voorwaarden komt de klant op de betaalpagina.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- via BanContact
- via overschrijving op rekeningnummer BE12 7512 0939 9192 - BIC : AXABBE22
- via PayPal

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van ReyLo.

ReyLo is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van ReyLo.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ReyLo te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover ReyLo beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar op het niet-betaalde bedrag verschuldigd. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur verschuldigd. Onverminderd het voorgaande behoudt ReyLo zich het recht voor de niet of onvolledig betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Levering

Al onze artikelen worden met de grootste zorg naar voorkeur van de klant door DPD of bpost geleverd. Uw pakket is tot een bedrag van 500 euro verzekerd en dankzij het e-tracking systeem weet u op ieder moment waar uw pakket zich bevindt.

De artikels, zonder personalisatie, op voorraad worden binnen de twee werkdagen verzonden naar de klant. Artikels die op het moment van bestelling niet in voorraad zijn bij ReyLo zullen, zodra deze terug beschikbaar zijn bij ReyLo, verstuurd worden binnen de twee werkdagen. Artikels die gepersonaliseerd dienen te worden, worden pas verstuurd wanneer deze volledig afgewerkt zijn. De klant wordt van iedere wijziging op de hoogte gebracht via e-mail op het door hem gekozen e-mail adres.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

Bestellingen kunnen ook afgehaald worden te 8000 Brugge, Rozendal 40 doch enkel na afspraak. Tijdens de bestelprocedure kan u kiezen voor afhaling bij ReyLo. Wanneer u hiervoor gekozen hebt zullen wij u, na het bevestigen van uw bestelling, zo spoedig mogelijk contacteren voor een afspraak.

Van de hiervoor vermelde termijnen kan afgeweken worden in geval van verlofperiodes en/of deelnames aan beurzen of tentoonstellingen. Dit zal steeds vermeld worden op onze website en meegedeeld worden aan de klant via e-mail.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en op het afleveradres zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de ReyLo-klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan ReyLo. Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan ReyLo mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de ReyLo-klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan ReyLo, Rozendal 40, 8000 Brugge.

De klant mag de artikels tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde artikel beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ReyLo zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

waarbij de uitvoering van de overeenkomst start vòòr het verstrijken van de herroepingstermijn (bijv muziek, software ... downloaden);
waarbij de diensten of goederen op maat van de klant werden gemaakt (bijv kleding op maat, drukwerk, drukken van privéfoto's, ...);
waarbij de goederen niet kunnen worden teruggestuurd of snel bederven (bijv verse etenswaren ...);
betreffende de levering van kranten, tijdschriften of magazines;
betreffende online weddenschappen of loterijdiensten;
betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken.

Indien de consument het artikel op de juiste wijze en onbeschadigd heeft teruggestuurd, dan zal ReyLo door u betaalde bedrag voor dit artikel minus de oorspronkelijke verzend- en behandelingskosten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen op uw rekening terugstorten.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, ReyLo, Rozendal 40 te 8000 Brugge respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel voor volgende doeleinden gebruikt worden:

de uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
het verwerken van de bestelling;
versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan [naam onderneming, adres, email adres], gratis de schriftelijke mededeling van uw persoonsgegevens bekomen. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens, die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn, te corrigeren.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. ReyLo heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

ReyLo houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons op info@reylo.be contacteren.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door ReyLo om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: ReyLo Klantendienst

De ReyLo klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32.474.865.166, via e-mail op info@reylo.be of per post op het volgende adres: 8000 Brugge, Rozendal 40.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ReyLo. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
ReyLo kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te BRUGGE bevoegd.

Afdrukken